SHRIMP ENCHILADAS

Two shrimp enchiladas topped with our creamy white cheese sauce and Monterrey Jack cheese.